دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده هنر و معماری
معرفی

مشخصات فردی

نام : ایل ناز   رهبر

پست الکترونیکی : i-rahbar@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : پژوهش هنر

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 1

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی پژوهش هنر

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

ایل ناز رهبر

محل خدمت:   دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

^